tr en
444 5 840

Gizlilik Politikası

 1. Home
 2. Kurumsal
 3. Gizlilik Politikası

CAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RESMİ İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından işletilmekte olan www.caninsaat.com.tr internet sitesinin ( Web Sitesi) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’ in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kullanıcılarının/ziyaretçilerinin arzusuna bağlı olarak web sitesi (Web Sitesi) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikasında düzenlenmektedir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Toplanabilecek Kişisel Veriler

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kullanıcılarının/ziyaretçilerinin sayılan verilerini ve Web Sitesi’ ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir.

 • İş Başvuru Formu – İletişim Bilgileri ve Diğerleri

 • Ad Soyad

 • Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
 • İkamet Adresi
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri 
 • Öğrenim Durumu 
 • Mesleği
 • Mezun Olunan Okul
 • Mezuniyet Yılı
 • Sabıka Durumu
 • Askerlik Durumu
   
 • İletişim/Satınalma İletişim/Geri Bildirim Formu - Konusu/Nedeni

 • İletişim/Satınalma İletişim/Geri Bildirim Formu - İletişim Bilgileri
   

 • Adı Soyadı

 • E-Posta Adresi

 • Adres

 • Telefon
   

 • İletişim Formu - Talep Metni
 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • IP Bilgisi

 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

 • Kullanıcı Bilgisi

 • Olay Yönetim Bilgisi

 • Kullanıcı İşlem Bilgisi   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun

5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının/ziyaretçinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Kullanıcı ile Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Paylaşımı

Şirket, Veri Sahibi’ ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibi’ nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’ nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form” u kullanılabilecektir. Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda yapılacak başvurulara en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilmektedir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’ nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’ in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’ nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,

 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

denizmedia

© Copyright 2020. Tüm hakları CAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 'ne aittir.