tr en
444 5 840

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

 1. Anasayfa
 2. Kurumsal
 3. K.v.k.k. Aydınlatma Metni

CAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

GENEL AYDINLATMA METNİ

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Verilerin Korunması Kanunu (KVKK):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 • Şirket: Cırgalan Mah. 4140.Cd. No:2, 38110 Kocasinan/Kayseri adresinde mukim Can İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ yi (MERSİS NO: 198026113800010),

 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  ifade eder.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun, Yönetmelikler ve Tebliğler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Şirketimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Şirketimizin kişisel verileri işleme amaçları;

 • Açık rızanızın varlığı halinde yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 • Açık rızanızın varlığı halinde yapmış olduğunuz iş başvurusunda ilettiğiniz bilgilerin Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Can İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşılması,

 • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Şirket hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi;

 • İstatistik ve memnuniyet çalışmaları,

 • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yer alan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,

 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,

 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 • Ücret yönetimi,

 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

AÇIK RIZAYI GEREKTİRMEYEN HALLER

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 3. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 4. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı KVKK’ nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca , Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkelerinde yer verilen ilke ve amaçlar ile kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirketimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (ŞİRKET’ in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, işbirliği yapılan kurum, ,Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kamu kurumu ve kuruluşları, özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, personellerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ; Şirketimizin Genel Müdürlük, Ofis, Şirketimizin resmi internet sitesinde mevcut bulunan Genel İletişim, Satın Alma İletişim, Geri Bildirim , İş Başvuru Formu ve Açık İş Pozisyonuna ilişkin İş Başvuru Formu, Özlük Dosyaları,Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla, elektronik ortamda başvuru formu doldurmak ya da fiziki form doldurulması suretiyle , otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir .

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

1) Çalışan/Çalışan adayı kişisel verileri, kurulan iş sözleşmesi/kurulma ihtimali bulunan iş sözleşmesi bağlamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak veya açık rıza alınarak;

 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlaması ve

 • İcrası mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

elektronik ortamda başvuru formu doldurmak, fiziki form doldurulması, özlük dosyası hazırlanması suretiyle veri kayıt sisteminin parçası olarak bizzat kişiden veya 3.kişiden alınmak suretiyle otomatik,kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.;

2) Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, o İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi

Fiziki,elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

3) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

 • Finansal işlemlerin takibi,

 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Fiziki,elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

3) Ziyaretçi kişisel verileri, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;

 • Bina ve tesis yerleşkesi ve /veya tesislerin güvenliğinin temini,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini ve

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

hizmet binamız içerisindeki çeşitli yerlerde bulunan güvenlik kameraları ve girişleriniz sırasında tarafınızdan alınan diğer bilgiler vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmak suretiyle otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

4) 3.Kişi kişisel verileri, veri sorumlusunun hukuki yükümlüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak;

 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi ,

 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ile sözleşmenin ifası

Fiziki,elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

5) Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

6) Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

7) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

8) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

9) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

10) Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

11) İleride meydana gelebilecek olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı http://caninsaat.com.tr/tr/kisisel-veri-basvuru-formu/#capa adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Can İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Cırgalan Mah. 4140.Cd. No:2, 38110 Kocasinan/Kayseri adresine ulaştırabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

denizmedia

© Copyright 2020. Tüm hakları CAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 'ne aittir.